Πέμπτη, 7 Οκτωβρίου 2010

Άποδείξεις : οι νέες ρυθμίσεις, πώς θα τις υποβάλλουμε

Οι νέες ρυθμίσεις για τις αποδείξεις.
Πώς θα τις υποβάλλεται στην εφορία, πόσες πρέπει να μαζέψετε, τι εκπίπτει.
Σε κλειστό φάκελο, με αναγραφή μόνο του συνολικού αριθμού των αποδείξεων και του συνολικού ποσού, θα υποβληθούν οι αποδείξεις.
Δεν θα "περνάνε" οι ξεθωριασμένες αποδείξεις !
Δείτε αναλυτικά, τι προβλέπει η εγκύκλιος του Υπουργείου, που δόθηκε χθες στη δημοσιότητα.

Το αφορολόγητο ποσό ορίζεται στα δώδεκα χιλιάδες (12.000) ευρώ για όλους τους φορολογουμένους .


Όμως, η χορήγηση του αφορολόγητου αυτού ποσού συνδέεται άμεσα με τις δαπάνες που πραγματοποιεί ο φορολογούμενος. Δηλαδή τυγχάνει του αφορολόγητου ποσού των δώδεκα χιλιάδων (12.000) ευρώ, εφόσον προσκομίσει τα νόμιμα στοιχεία, όπως αυτά ορίζονται από τις διατάξεις του Κώδικα Βιβλίων & Στοιχείων (Κ.Β.Σ.), για δαπάνες που πραγματοποίησε στην Ελλάδα, για την αγορά αγαθών και λήψη υπηρεσιών. Στις δαπάνες αυτές περιλαμβάνονται και τα ειδικά στοιχεία που εκδίδουν οι επιχειρήσεις λόγω των συγκεκριμένων υπηρεσιών που παρέχουν (π.χ. αποδείξεις των Ε.Λ.Τ.Α., εταιριών Courier, πινακίδια χρηματιστηριακών εταιριών για την αμοιβή των παρεχόμενων υπηρεσιών μόνο, κλπ). Αντίθετα, δεν εκπίπτει το κόστος αγοράς κρατικών λαχείων, τα ποσά που καταβάλλονται για τη συμμετοχή σε τυχερά παιχνίδια (πχ. ΚΙΝΟ, ΣΤΟΙΧΗΜΑ, κλπ) και η δαπάνη εισόδου σε ΚΑΖΙΝΟ, καθόσον στις πιο πάνω περιπτώσεις δεν πραγματοποιείται αγορά αγαθών ή παροχή υπηρεσιών όπως επιβάλλει ο νόμος, αλλά οι εν λόγω δαπάνες αφορούν το κόστος ή την προϋπόθεση συμμετοχής σε τυχερά παιχνίδια. Το ελάχιστο ύψος των ετήσιων δαπανών πρέπει να ανέρχεται στο δέκα τοις εκατό (10%) του ατομικού εισοδήματός του το οποίο φορολογείται με τις γενικές διατάξεις αν αυτό είναι μέχρι δώδεκα χιλιάδες (12.000) και αν είναι μεγαλύτερο από δώδεκα χιλιάδες (12.000) ευρώ, στο τριάντα τοις εκατό (30%) για το τμήμα αυτού πάνω από τα δώδεκα χιλιάδες (12.000) ευρώ.

Διευκρινίζεται ότι η προσαύξηση του αφορολογήτου ποσού του υπόχρεου λόγω των τέκνων που τον βαρύνουν δε συνδέεται με προσκόμιση αποδείξεων δαπανών.
Για ατομικό εισόδημα μέχρι έξι χιλιάδες ευρώ (6.000) δεν απαιτείται η προσκόμιση αποδείξεων δαπανών.

Όταν οι δαπάνες είναι περισσότερες από τις απαιτούμενες και μέχρι δεκαπέντε χιλιάδες (15.000) ευρώ ατομικά ή τριάντα χιλιάδων (30.000) ευρώ για οικογένεια, ο φορολογούμενος δικαιούται και μείωση φόρου ίση με το δέκα τοις εκατό (10%) της διαφοράς μεταξύ των δηλούμενων και των απαιτούμενων δαπανών. Όταν οι δαπάνες είναι λιγότερες από τις απαιτούμενες, ο φορολογούμενος επιβαρύνεται με ποσοστό φόρου ίσο με το δέκα τοις εκατό (10%) του ποσού των δαπανών που υπολείπεται.

Παρατίθεται πίνακας με το ελάχιστο ύψος των απαιτούμενων δαπανών για εισόδημα μέχρι σαράντα οχτώ χιλιάδες ευρώ (48.000).
Για ατομικό εισόδημα άνω των σαράντα οχτώ χιλιάδων (48.000) ευρώ, οι απαιτούμενες δαπάνες είναι δώδεκα χιλιάδες ευρώ (12.000) και οι δηλούμενες δεν μπορεί να υπερβαίνουν τις δεκαπέντε χιλιάδες ευρώ (15.000) ατομικά ή τριάντα χιλιάδες ευρώ (30.000) για οικογένεια.

Διευκρινίζεται ότι στη διαμόρφωση του αφορολόγητου ποσού της κλίμακας περιλαμβάνονται και οι πάσης φύσεως δαπάνες αγοράς υλικών και παροχής υπηρεσιών των κοινόχρηστων χώρων εκτός από τις δαπάνες εξόφλησης των λογαριασμών ύδρευσης, αποχέτευσης και ηλεκτροδότησης αυτών μετά τον επιμερισμό τους στους ενοίκους ή στους ιδιοκτήτες των οριζόντιων ιδιοκτησιών.

Στις περιπτώσεις αυτές θα ακολουθείται η ακόλουθη διαδικασία:

Ο διαχειριστής της πολυκατοικίας θα εκδίδει και θα χορηγεί σε κάθε συνιδιοκτήτη ή ενοικιαστή κατά περίπτωση (ανάλογα με το ποιόν βαρύνει η δαπάνη αυτή), συγκεντρωτική κατάσταση των ετήσιων δαπανών της πολυκατοικίας, στην οποία θα εμφανίζεται το ποσό των κοινόχρηστων δαπανών που λαμβάνονται υπόψη για την κάλυψη του αφορολογήτου ποσού.

Από την κατάσταση αυτή θα προκύπτει αναλυτικά το είδος της δαπάνης, αριθμός του τιμολογίου ή της απόδειξης λιανικής πώλησης, του τιμολογίου ή της απόδειξης παροχής υπηρεσιών, το ποσό της δαπάνης, καθώς και η κατανομή του συνόλου των δαπανών αυτών στον κάθε συνιδιοκτήτη ή ένοικο κατά περίπτωση, ανάλογα με το ποσοστό συνιδιοκτησίας κάθε οριζόντιας ιδιοκτησίας στους κοινόχρηστους χώρους.
Αντίγραφο της συγκεντρωτικής κατάστασης θα συνυποβάλλεται από κάθε συνιδιοκτήτη ή ένοικο, κατά περίπτωση, μαζί με τις λοιπές αποδείξεις δαπανών και το αναγραφόμενο ποσοστό δαπάνης θα συναθροίζεται με τις λοιπές δαπάνες που καλύπτουν το αφορολόγητο ποσό. Τα πρωτότυπα των δικαιολογητικών στοιχείων των κοινόχρηστων δαπανών θα διαφυλάσσονται από το διαχειριστή της πολυκατοικίας.

Στις δαπάνες για την κάλυψη του αφορολογήτου ποσού συμπεριλαμβάνεται και η δαπάνη για παροχή υπηρεσιών από συμβολαιογράφο για σύνταξη συμβολαίου απόκτησης ακινήτου, εφόσον βέβαια η δαπάνη αυτή δεν εμπίπτει στις αντικειμενικές δαπάνες του άρθρου 17 του ΚΦΕ (π.χ. γονική παροχή ή δωρεά). Όταν στις περιπτώσεις αυτές η αμοιβή του συμβολαιογράφου αναγράφεται στο συμβόλαιο, τότε για την απόδειξη της πραγματοποίησης αυτής της δαπάνης επισυνάπτονται από τον φορολογούμενο φωτοτυπίες των σελίδων του συμβολαίου από τις οποίες προκύπτει η δαπάνη.

Το ποσό των δαπανών μερίζεται μεταξύ των συζύγων ανάλογα με το ύψος του εισοδήματός τους που δηλώνεται με την αρχική δήλωσή τους και φορολογείται με τις γενικές διατάξεις. Επιπλέον προβλέπεται και μεταφορά ποσού δαπανών από τον έναν σύζυγο στον άλλον, εφόσον έχει καλύψει το αφορολόγητο ποσό του.

Εξαιρούνται και δε λαμβάνονται υπόψη οι δαπάνες για απόκτηση περιουσιακών στοιχείων, οι δαπάνες για ύδρευση, αποχέτευση, ηλεκτρισμό, τηλεπικοινωνίες γενικά, για εισιτήρια σε κάθε είδους μεταφορικό μέσο και όσες δαπάνες με βάση άλλες φορολογικές διατάξεις λαμβάνονται υπόψη για φορολογικές ελαφρύνσεις.

Επομένως δε λαμβάνονται υπόψη:

α) οι δαπάνες του άρθρου 17 του ΚΦΕ όπως αυτό ισχύει μετά την αντικατάστασή του με τις διατάξεις του άρθρου 3 του κοινοποιούμενου νόμου. Ενδεικτικά αναφέρουμε τις δαπάνες για αγορά ή χρηματοδοτική μίσθωση ακινήτου, πλοίων αναψυχής, αυτοκινήτων, δίτροχων κλπ. οχημάτων, για ανέγερση ακινήτου, για τοκοχρεωλυτική απόσβεση δανείων ή πιστώσεων κλπ.

β) οι δαπάνες του άρθρου 8 του ΚΦΕ, οι οποίες αφαιρούνται από το συνολικό εισόδημα του φορολογούμενου, δηλαδή οι δαπάνες για ασφάλιση ζωής ή θανάτου, οι εισφορές που καταβάλλονται στα ταμεία ασφάλισης του φορολογούμενου, οι τόκοι στεγαστικών δανείων για πρώτη κατοικία, τα έξοδα ιατρικής περίθαλψης κλπ.
γ) οι δαπάνες της παρ. 3 του άρθρου 9 του ΚΦΕ, ποσοστό των οποίων μειώνει το ποσό του φόρου που προκύπτει με βάση τη φορολογική κλίμακα ,δηλαδή τα έξοδα νοσοκομειακής περίθαλψης, οι δαπάνες για ενοίκιο κύριας κατοικίας, για παράδοση κατ’ οίκον μαθημάτων ή για φροντιστήρια, για τόκους στεγαστικών δανείων για απόκτηση πρώτης κατοικίας, για δικηγόρους λόγω παροχής νομικών υπηρεσιών κλπ.

δ) Για τις δαπάνες της περίπτωσης α΄ της παραγράφου 1 του άρθρου 23 του ΚΦΕ, ποσοστό των οποίων εκπίπτει από το ακαθάριστο εισόδημα των ακινήτων, δηλαδή για ασφάλιστρα πυρκαγιάς ή άλλων κινδύνων, για δικαστικές δαπάνες και για αμοιβή δικηγόρων για δίκες μισθωτικών διαφορών μεταξύ ιδιοκτητών και διαχειριστών ιδιοκτησίας κατ’ ορόφους.

Οι φορολογούμενοι υποβάλλουν τις αποδείξεις δαπανών σε ειδική ηλεκτρονική φόρμα ή σε κλειστό φάκελο στην αρμόδια για τη φορολογία του εισοδήματός του ΔΟΥ στον οποίο θα αναγράφονται:
α. Το ονοματεπώνυμο, και ο ΑΦΜ του υπόχρεου
β. ο αριθμός των αποδείξεων και
γ. το συνολικό ποσό αυτών

Ο φάκελος θα παραμένει κλειστός στη ΔΟΥ μέχρι την ημερομηνία λήξης της προθεσμίας υποβολής των δηλώσεων. Μετά την ολοκλήρωση της υποβολής των δηλώσεων θα ανοιχθούν και θα πραγματοποιηθεί δειγματοληπτικός έλεγχος με οδηγίες της Διοίκησης που θα δοθούν στο χρόνο εκείνο.

Για την αναγνώριση των αποδείξεων από τη Φορολογική Αρχή απαιτείται να διακρίνεται η επωνυμία της εκδότριας επιχείρησης, ο ΑΦΜ αυτής, η ημερομηνία έκδοσης και το τελικό ποσό. Σε περίπτωση κατά την οποία η απόδειξη δεν είναι τυπωμένη με έντονα στοιχεία και πιθανολογείται η πλήρης εξαφάνισή τους ο φορολογούμενος πρέπει να επαναλάβει τα προαναφερθέντα στοιχεία (επωνυμία της επιχείρησης, ΑΦΜ, ημερομηνία και ποσά), ούτως ώστε να καθίσταται στη συνέχεια εφικτός ο έλεγχός τους από τη Φορολογούσα Αρχή.

Για πληρέστερη κατανόηση του υπολογισμού των δαπανών παραθέτουμε τα ακόλουθα παραδείγματα:

1ο ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ:
Ετήσιο δηλούμενο εισόδημα :
Υπόχρεου: 25.500 ευρώ
Συζύγου: 6.000 »
Οικογενειακό : 31.500 »
Δηλούμενο ποσό αποδείξεων 5.250 ευρώ
Απαιτούμενο ποσό αποδείξεων:
Υπόχρεου: (12.000Χ10%)+(13.500Χ30%)=1.200+4050=5.250 ευρώ
Συζύγου: Δεν απαιτούνται λόγω ποσού εισοδήματος

Στο παράδειγμα αυτό η σύζυγος, λόγω ποσού εισοδήματος, δεν έχει υποχρέωση να προσκομίσει αποδείξεις και οι προσκομιζόμενες αποδείξεις των 5.250 ευρώ
χρησιμοποιούνται όλες από τον υπόχρεο, ο οποίος δικαιούται το αφορολόγητο ποσό
των 12.000 ευρώ.
Αφορολόγητο ποσό φορολογουμένου: (12.000) ευρώ
» » συζύγου: (6.000) »

2ο ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ :
Ετήσιο δηλούμενο εισόδημα:
Υπόχρεου: 28.300 ευρώ
Συζύγου: 16.800 »
Οικογενειακό: 45.100 »
Δηλούμενο ποσό αποδείξεων: (5.500) ευρώ
Απαιτούμενο ποσό αποδείξεων:
Υπόχρεου: (12.000Χ10%)+(16.300Χ30%)=1.200+4.890= 6.090 ευρώ
Συζύγου: (12.000Χ10%)+(4.800Χ30%)=1.200+ 1.440= 2.640 »
Συνολικό ποσό: 8.730 »
Επιμερισμός ποσού δηλούμενων αποδείξεων:
Υπόχρεου: 5.500Χ (28.300/45.100)= 3.451,22 ευρώ
Συζύγου: 5.500Χ (16.800/451003)= 2.048,78 »
Επιβάρυνση φόρου:
Υπόχρεου: 6.090-3.451,22 = 2638,78Χ10%=263,88 ευρώ
Συζύγου: 2.640-2.048,78 = 591,22Χ10%= 59,12 »
Συνολική 323 »
Αφορολόγητο ποσό φορολογουμένου: 12.000 ευρώ
» » συζύγου: 12.000 »

3ο ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ :
Ετήσιο δηλούμενο εισόδημα:
Υπόχρεου: 15.000 ευρώ
Συζύγου: 25.000 »
Οικογενειακό: 40.000 »
Δηλούμενο ποσό αποδείξεων : 10.000 ευρώ
Απαιτούμενο ποσό αποδείξεων:
Υπόχρεου: (12.000Χ10%) +(3.000X30%)=1.200+ 900= 2.100 ευρώ
Συζύγου: (12.000Χ10%)+ (13.000Χ30%)=1.200+3.900= 5.100 »
Συνολικό ποσό αποδείξεων: 7.200 »
Επιμερισμός ποσού δηλούμενων αποδείξεων :
Υπόχρεου: 10.000Χ (15.000/40.000)= 3.750 ευρώ
Συζύγου: 10.000Χ (25.000/40.000)= 6.250 »
Ωφέλεια φόρου:
Υπόχρεου: 3.750 -2.100=1.650Χ10% =(165) ευρώ (+)
Συζύγου: 6.250 -5.100 =1.150Χ10% =(115)ευρώ (+)

Αφορολόγητο ποσό φορολογουμένου: 12.000 ευρώ
συζύγου: 12.000 »

4ο ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ :
Ετήσιο δηλούμενο εισόδημα:
Υπόχρεου: 35.000 ευρώ
Συζύγου: 70.000 »
Οικογενειακό: 105.000 »
Δηλούμενο ποσό αποδείξεων : 40.000 ευρώ

Aπαιτούμενο ποσό αποδείξεων:
Υπόχρεου: (12.000Χ10%) +(23.000X30%)=1.200+ 6.900= 8.100 ευρώ

Συζύγου: (12.000Χ10%)+ (36.000Χ30%)=1.200+10.800= 12.000 »

Συνολικό ποσό αποδείξεων : 20.100 »

1ος Επιμερισμός ποσού δηλούμενων αποδείξεων :
Υπόχρεου: 40.000Χ (35.000/105.000)= 13.333 ευρώ
Συζύγου : 40.000Χ (70.000/105.000)= 26.667 »
2ος Επιμερισμός ποσού δηλούμενων αποδείξεων :
*(μετά τον περιορισμό του ποσού των 40.000 ευρώ στις 30.000 ευρώ)
Υπόχρεου: 30.000Χ (35.000/105.000)= 10.000 ευρώ
Συζύγου: 30.000Χ (70.000/105.000)= 20.000 »
Ωφέλεια φόρου:
Υπόχρεου: 10.000- 8.100= 1.900Χ10% =(190) ευρώ (+)
Συζύγου: 20.000 -12.000= 8.000Χ10% =(800) ευρώ (+)


Αφορολόγητο ποσό φορολογουμένου: 12.000 ευρώ
» » συζύγου: 12.000 »
Διαβάστε περισσότερα...

Ο Χαρρυ Κλυν σχολιαζει την επικαιροτητα

* Παπακωνσταντίνου: Εξυπνότερος του Αϊνστάιν. Tον Αϊνστάιν βρεθήκανε και δέκα άνθρωποι που τον καταλάβανε, αυτόν δεν τον κατάλαβε ακόμα κανείς!

* Θα ήθελα να σας πω την ιστορία για τους 40 κλέφτες, αλλά προφανώς δεν σας ενδιαφέρει η πολιτική...

* Η μόνη φορά που πάμε μπροστά στην.....
Ελλάδα είναι όταν βάζουμε τα ρολόγια μας μια ώρα μπροστά!* Μη στεναχωριέστε καλοί φίλοι, κανένας δεν έχει ποτέ παραπονεθεί γιατί δεν άνοιξε το αλεξίπτωτό του: «καλή μας ελεύθερη πτώση».

* Εμείς χρωστάμε, οι επιχειρήσεις χρωστάνε, το κράτος χρωστάει. Τελικά που πήγαν τα λεφτά ρε παιδιά;

* Ανακοινώθηκε ότι οι εργαζόμενοι στις δημόσιες υπηρεσίες θα διακόψουν την οχτάωρη στάση τους για τρίωρη προειδοποιητική εργασία!
* Δεν ήρθαν οι εταίροι μας για να μας ελέγξουν. Για να ξεσηκώσουν το σχέδιο ήρθαν. Όλοι θέλουν να κλέψουν, αλλά δεν ξέρουν τον τρόπο!
* Έτσι και συνεχίσει για κανένα χρόνο ακόμα τη βιόλα της λιτότητας και της άγριας φορολόγησης ο ΓΑΠ, βλέπω να ληστεύουμε τους Αλβανούς.
* Τα φτηνά χέρια δίνουν ακριβό ξύλο!
* Γιωργάκης Παπανδρέου... Ανοιχτό μυαλό, σαν κονσέρβα! Δέκα χρονών είπε μπαμπά και φωταγωγήθηκε το Καστρί!
* Ποιος υπαρκτός σοσιαλισμός? Η Ελλάδα έχει την παγκόσμια πρωτοτυπία. Είναι η μοναδική χώρα στην οποία εφαρμόζεται ο ανύπαρκτος σοσιαλισμός
* Το ΠΑΣΟΚ Είναι σαν τον κουρασμένο σαραντάρη. Στην εφηβεία ήθελε να αλλάξει τον κόσμο και στα σαράντα θέλει να αλλάξει τα έπιπλα στη βίλα του.
* Αισχροκέρδεια, κλεψιά και τω θεώ δόξα. H γυναίκα μου έχει πειστεί πως μισό κιλό φέτα ζυγίζει τριακόσια γραμμάρια!
* Στο σπίτι δεν τρώμε. Κατεβάζουμε τις μπριζόλες από το ιντερνέτ. Στην κόρη μου που μένει στην Αγγλία στείλαμε μια σπανακόπιτα με e-mail.
* Ούτε κενό εξουσίας, ούτε κενό οικονομίας... ΚΕΝΟ ΛΑΟΥ ΥΠΑΡΧΕΙ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ!
* Aυτή η κυβέρνηση έχει ένα πρόβλημα για κάθε λύση.
* Πρέπει να το παραδεχτούμε ο Παπανδρέου κάνει ότι μπορεί... Kι αυτό ρε παιδιά, είναι εκείνο που με ανησυχεί !!
* Όσο πάει και παχαίνει το φιλαράκι μου ο 'Πάγκαλος. Tις προάλλες στο λεωφορείο, ευγενικά σηκώθηκε και παραχώρησε τη θέση του σε 4 κυρίες...
Σε όλα τα ασανσέρ που υπάρχουν στο υπουργείο έχουν κρεμάσει ταμπέλες: ΑΤΟΜΑ 5, ΠΑΓΚΑΛΟΣ ΕΝΑΣ.
* Ο μικρός μου ο γιος είναι φτυστός εγώ, αλλά δεν πειράζει, αρκεί που το παιδί έχει την υγειά του.
* Αν σκεφτεί κανείς πόσο στοίχισε στον Αδάμ και στην Εύα ένα μήλο, τα φρούτα σήμερα είναι πάμφθηνα.
* Πρέπει να μου έχει γίνει μεγάλη πλύση εγκεφάλου. Αφού να φανταστείτε ότι τα όνειρά μου διακόπτονται από διαφημιστικές σφήνες.
* Ένα μυστήριο... Έρχεσαι από το σούπερ μάρκετ με δυο τσάντες και το βράδυ έχεις τρεις σακούλες σκουπίδια!
* H κατάστασή μας έχει φτάσει στο απροχώρητο... Χθες σφάξαμε το γουρουνάκι-κουμπαρά της κόρης μου!
* Τις προ άλλες πήγα σε ένα διαγνωστικό κέντρο για τσεκ απ και το πρώτο πράγμα που μου εξετάσανε ήταν το πορτοφόλι μου!
* Ένα φίλος μου αγόρασε μια 600άρα Μερσεντές τοις μετρητοίς. Την βενζίνη την αγοράζει με δόσεις!
* O Δαρβίνος έκανε λάθος, προσπαθώντας να αποδείξει ότι ο άνθρωπος κατάγεται από τον πίθηκο. Από τον γάιδαρο μάλλον κατάγεται...
* Μην πετάτε άσκοπα τα λεφτά σας από δω κι από κει, φυλάξτε τα. Ίσως κάποτε πάρουν αξία
* Στον καιρό που ζούμε το πιο εύκολο πράγμα είναι να βγάλεις λεφτά. Και το πιο δύσκολο να ζήσεις με αυτά που βγάζεις
* Από εγκληματικότητα, αφήστε το καλύτερα. Παλιά φωνάζαμε, «αστυνομία Βοήθεια», τώρα φωνάζουμε, «βοήθεια η αστυνομία!»
* Τι γίνεται, ρε παιδιά, μ' αυτά τα χημικά και τα φυτοφάρμακα; Χθες έπλυνα μια ντομάτα και ξέβαψε!
* Υπάρχουν πολιτικοί που δεν τους άλλαξαν χαρακτήρα τα βουλευτιλίκια και τα υπουργιλίκια. Kαραγκιόζηδες ήταν και καραγκιόζηδες παρέμειναν...
* Αν νομίζεις ότι όλοι σε έχουν ξεχάσει, άφησε για δύο μήνες απλήρωτη την πιστωτική σου κάρτα.
* Ο άνθρωπος μπορεί να ζήσει χωρίς οξυγόνο κάποια λεπτά, χωρίς νερό μέρες, χωρίς τροφή εβδομάδες και χωρίς ηθικούς φραγμούς μια ολόκληρη ζωή!
* Το έλεγα και δε με πίστευε κανένας, η χώρα δεν κινδυνεύει από τους συνήθεις υπόπτους, κινδυνεύει από τους συνήθεις πρωθυπουργούς!.
* Καλά έκανε ο ΓΑΠ και πήγε στις Ινδίες... Το άσκημο είναι που ξαναγύρισε...
* Oι ηλίθιοι πολιτικοί και οι βλάκες ψηφοφόροι είναι γεννημένοι ο ένας για τον άλλον..
* Βρε τον Παπακωνσταντίνου ! Κάνει δηλώσεις στο Υπ. Οικονομικών και μοιράζουνε στους δημοσιογράφους τον καφέ της παρηγοριάς και παξιμαδάκια !
* Τι γίνεται ρε παιδιά; Δεκάδες θυμάτων σε κάθε έξοδο! Kι άν κατά τύχη δεν έχουμε θύματα ένα Σαββατοκύριακο, θα κάνουμε τζάκ πότ στο επόμενο!
* Η διαφορά μεταξύ ελληνικής οικονομίας και Τιτανικού: Στον Τιτανικό είχε και ορχήστρα
* Ελλάδα, η χώρα των δυο ταχυτήτων... Νεκρά και όπισθεν!
* Αν οι Έλληνες θέλουν να έχουν αυτά που δεν έχουν, πρέπει να κάνουν αυτά που δεν κάνουν...
* Όταν λέμε ακρίβεια, εννοούμε ακρίβεια! Nα φανταστείτε εμείς το ψυγείο μας, το κάναμε παπουτσοθήκη!
* Oι επιχειρήσεις βουλιάζουν. Tα ξενοδοχεία τώρα κλέβουν πετσέτες από τους πελάτες.
* Γιωργάκης μου θυμίζει τον δύτη που την ώρα που ανεβαίνει στην επιφάνεια, βλέπει το καράβι του να πηγαίνει στον πάτο!
* Ο μόνος τρόπος να μειωθεί η ατμοσφαιρική ρύπανση είναι να κάνουν οι πολιτικοί λιγότερες δηλώσεις.
* Παπανδρέου: Θέλει να χτίσει τη νέα Ελλάδα, γι αυτό κατεδαφίζει την παλιά!!!
* Δημόσιες υπηρεσίες: Τόσος πολύς κόσμος, που προσφέρει τόσα λίγα, ζητώντας διπλάσιο μισθό για να κάνει τη δουλειά του ακόμα χειρότερα!
* Κύριε Παπανδρέου, κύριε Σαμαρά από τα κόμματά σας να αρχίσετε τον πόλεμο κατά της διαφθοράς, αυτά είναι που κυβερνούν τριάντα χρόνια τώρα.
* Άνθρωπος πάνω από 60 κιλά, μπαίνει πια στο πόθεν έσχες...
* Μόλυνση Θερμαϊκού: Σε 2-3 χρόνια δε θα θεωρείται θαύμα να περπατάει κάποιος στην επιφάνεια της θάλασσας. Οποιοσδήποτε θα μπορεί να το κάνει.
* Για έναν πολιτικό που με τις μεθόδους του χθες υπόσχεται ένα καλύτερo σήμερα, φυσικό είναι να μην υπάρχει αύριο.
* Είμαι ευτυχής που ζω σε μια δημοκρατική χώρα, όπου μπορεί κανείς να κάνει ελεύθερα οτιδήποτε θελήσει η κυβέρνηση!!!
* Επιστήμονες της NASA, προκειμένου να μελετήσουν τα όρια της αντοχής του ανθρώπου, ζήτησαν δείγμα Έλληνα συνταξιούχου!
* Η Ελλάδα ποτέ δεν πεθαίνει. Ξέρετε πόσο στοιχίζει μία κηδεία σήμερα;
* Mακάριοι όσοι υπόσχονται πολλά και θυμούνται λίγα...
* Το οργανωμένο έγκλημα έχει διαφορετικά ονόματα από χώρα σε χώρα. Στην Αμερική ονομάζεται ΜAΦΙΑ, στην Ιταλία ΚΑΜΟΡΑ και στην Ελλάδα ΚΥΒΕΡΝΗΣΗ!
* Γιωργάκης: Σοσιαλισμός ή Βαρβαρότητα;
Τα πλήθη: Βαρβαρότητα, Βαρβαρότητα
* Είμαι ευτυχής που ζω σε μια δημοκρατική χώρα, όπου μπορεί κανείς να κάνει ελεύθερα οτιδήποτε θελήσει το ΔΝΤ !
Διαβάστε περισσότερα...

Νέες αντικειμενικές αξίες παντού

Στόχος είναι η είσπραξη 570 εκατ. ευρώ στην τριετία 2011-2013
Το νέο σύστημα των αξιών, που θα φέρει τα πάνω κάτω στην αγορά των ακινήτων, μελετούν οι αρμόδιες υπηρεσίες του υπουργείου Οικονομικών, οι οποίες σε πρώτη φάση μιλούν για αύξηση κατά μέσο όρο γύρω στο 20% των τιμών το 2011.

Στόχος είναι η είσπραξη 570 εκατ. ευρώ στην τριετία 2011-2013, ξεκινώντας από 270 εκατ. ευρώ του χρόνου, 200 εκατ. το 2012 και 100 εκατ. το 2013. Η άντληση εσόδων συνεχίζεται και στα επόμενα χρόνια, ενώ από το 2011 αναμένεται αύξηση φόρων, τελών και εισφορών που επιβαρύνουν την απόκτηση ή τη χρήση των ακινήτων.


Τα δεδομένα του νέου συστήματος, που έρχονται από το επόμενο έτος, εντοπίζονται σε «3» σημεία:

Α. Καθιερώνονται τιμές ζώνης, ανεξαρτήτως αν ένας οικισμός ή μια περιοχή βρίσκεται εντός ή εκτός σχεδίου πόλης. Το νέο σύστημα αντικαθιστά το υπάρχον που εφαρμόζεται από τις αρχές της δεκαετίας του 1980, επί υπουργίας Δημήτρη Τσοβόλα. Η καθιέρωση τιμής ζώνης σε όλες τις περιοχές συνεπάγεται την κατάργηση των τιμών ΑΒΑ (αρχική βασική αξίας) και ΕΒΑ (ειδική βασική αξία) που ισχύουν σήμερα για τα εκτός σχεδίου ακίνητα.

Ουσιαστικά δημιουργείται ενιαίο σύστημα αξιών, βάσει του οποίου θα γίνονται οι μεταβιβάσεις και θα υπολογίζονται οι φόροι και τα τέλη που το επιβαρύνουν. «Δεν μπορεί κάποιος με εξοχικό σπίτι, και μάλιστα μεγάλης επιφάνειας, σε νησί και δη τουριστικό, να μην πληρώνει Φόρο Ακίνητης Περιουσίας», έλεγε χαρακτηριστικά κορυφαίο στέλεχος του υπουργείου Οικονομικών.

Β. Το νέο σύστημα θα ισχύσει και σε περιοχές όπου σήμερα δεν υπάρχουν αντικειμενικές. Δίνεται τέλος στην εξουσία του εφόρου, που όριζε τιμή βάσει του τελευταίου συμβολαίου της περιοχής, και παύουν οι διαφωνίες που οδηγούσαν στα δικαστήρια. Ο προσδιορισμός αξίας από το υπουργείο με μια τιμή αναμφισβήτητη ξεμπλοκάρει τις εφορίες και τα δικαστήρια.

Γ. Οι αντικειμενικές θα αναπροσαρμόζονται κάθε χρόνο, ώστε να πλησιάζουν τις αγοραίες. Η αναπροσαρμογή δεν σημαίνει κατ’ ανάγκη αύξηση τιμών, καθώς η μείωση της αγοραίας ανοίγει το δρόμο και για μείωση των αντικειμενικών κατά περιοχή από χρόνο σε χρόνο.

Η αύξηση των αντικειμενικών θα προκαλέσει μπαράζ επιβαρύνσεων για ιδιοκτήτες ή χρήστες ακινήτων:

1 Τεκμήρια. Η αύξηση της αντικειμενικής συνεπάγεται αυτόματα μεγαλύτερο τεκμαρτό εισόδημα από το πρώτο κιόλας τετραγωνικό μέτρο, καθώς όσο αυξάνει η αντικειμενική τόσο αυξάνει και το τεκμήριο.

2 ΔΕΗ. Στις αυξήσεις τιμολογίων του ηλεκτρικού ρεύματος από το νέο έτος θα προστεθεί και το αυξημένο Τέλος Ακίνητης Περιουσίας, που υπολογίζεται βάσει αντικειμενικών και το οποίο πληρώνουν ενίοτε οι ιδιοκτήτες ή ο ενοικιαστής.

3 ΦΑΠ. Χιλιάδες εκτιμάται ότι θα είναι οι ιδιοκτήτες ακινήτων που θα «πιαστούν» στο Φόρο Ακίνητης Περιουσίας, αν οι αυξήσεις αντικειμενικών δεν αντισταθμιστούν με ανάλογες αυξήσεις του αφορολογήτου ορίου, που σήμερα ξεκινάει από 400.000 ευρώ.

4 Πρώτη κατοικία. Η αύξηση της αξίας θα οδηγήσει χιλιάδες υποψήφιους ιδιοκτήτες σε φόρο μεταβίβασης, καθώς η απαλλαγή ισχύει βάσει αξίας (200.000 ευρώ για άγαμο ή 250.000 για έγγαμο) και όχι επιφάνειας. Υπέρογκα γίνονται τα έξοδα μεταβίβασης (συμβολαιογράφου, δικηγορικά, Υποθηκοφυλακείου, τέλος υπέρ Ταμείου Νομικών και τέλος μεταγραφής υπέρ Ταμείου Νομικών).

5 Γονικές παροχές, δωρεές, κληρονομιές. Οι επιβαρύνσεις θεωρούνται δεδομένες, αν δεν υπάρξει αναπροσαρμογή των αφορολόγητων ορίων.

6 Ενοικίαση. Οι μεν ιδιοκτήτες θα πληρώσουν μεγαλύτερο φόρο εισοδήματος και ως εκ τούτου ο ενοικιαστής μπορεί να αντιμετωπίσει αύξηση ενοικίου.

Πηγή: ΕΛΕΥΘΕΡΟΤΥΠΙΑ
Διαβάστε περισσότερα...

papagr: ΣΥΝΕΧΕΙΑ ΚΑΤΑΛΗΨΕΩΝ ΣΤΗΝ ΦΛΩΡΙΝΑ

papagr: ΣΥΝΕΧΕΙΑ ΚΑΤΑΛΗΨΕΩΝ ΣΤΗΝ ΦΛΩΡΙΝΑ: "Συγκεκριμένα πρόκειται για τα Γυμνάσια 1ο και 3ο, το 1ο Λύκειο, το ΕΠΑΛ, καθώς και το Γυμνάσιο Φιλώτα. Οι μαθητές..."

Εδώ γράφουμε αυτά που θέλουμε να εμφανίζονται στην αρχική μας σελίδα.Εδώ γράφουμε αυτά που θέλουμε να εμφανίζονται μετά το "Διαβάστε περισσότερα". Διαβάστε περισσότερα...

Τετάρτη, 6 Οκτωβρίου 2010

ΝΕΟΣ ΥΠΟΨΗΦΙΟΣΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΜΕ ΤΟΝ ΣΥΝΔΙΑΣΜΟ ΤΟΥ ΓΙΑΝΝΗ ΒΟΣΚΟΠΟΥΛΟΥ

ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΔΗΜΟΥ ΜΕΛΙΤΗΣ 2006-2010Ø ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ 2006-2008Ø ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΣΩ.Π ΣΠΑΡΤΑΚΟΥ ‘’ΑΗΣ ΜΕΛΙΤΗΣ-ΚΜΕΕΕ-ΔΙΑΝΟΜΗ-ΣΤΕ ΦΛΩΡΙΝΑΣ΄’
Αγαπητές φίλες,


αγαπητοί φίλοι συνδημότες.Με αυτήν την ανοιχτή επιστολή μου, δηλώνω δυναμικό “παρών“ στις δημοτικές εκλογές της 7ης Νοεμβρίου.

Θα είμαι υποψήφιος δημοτικός σύμβουλος με το συνδυασμό ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΠΟΡΕΙΑ του ΓΙΑΝΝΗ ΒΟΣΚΟΠΟΥΛΟΥ.

Η απόφασή μου αυτή να συμμετάσχω εκ νέου σε συνδυασμό ως υποψήφιος δημοτικός σύμβουλος υπαγορεύεται από τη γνωστή σε όλους σας αγάπη μου και το πάθος που έχω για τη πόλη αυτή.


Υπαγορεύεται ακόμα από τη πίστη μου στο όραμα, τα σχέδια, και τις απόψεις του Γιάννη Βοσκόπουλου, ενός ανθρώπου που πιστεύω ότι μπορεί να οδηγήσει τον νέο δήμο της Φλώρινας στο δρόμο της ανάπτυξης και της επίλυσης χρόνιων προβλημάτων, καταπολεμώντας τις παθογένειες και τις αγκυλώσεις του συστήματος.Κανείς μας δεν έχει ...πια την πολυτέλεια να παραμένει αμέτοχος, παθητικός παρατηρητής.


Εγώ από τη μεριά μου θα προσφέρω σε αυτή τη προσπάθεια όλες μου τις γνώσεις γύρω από την Ενέργεια & Προστασία του Περιβάλλοντος , όλες μου τις ικανότητες και τις δυνάμεις, για να αποκτήσει ο κόσμος της Φλώρινας ελπίδα και πίστη για το μέλλον για να αποκτήσουν ξανά οι νέοι μας στόχους και φιλοδοξίες Διαβάστε περισσότερα...

Τρίτη, 5 Οκτωβρίου 2010

Ο Κινέζος πρωθυπουργός εξευτέλισε αυτοπροσώπως τους υπηρέτες του μνημονίου.

Ο Κινέζος πρωθυπουργός ήρθε αυτοπροσώπος και εξευτέλισε την κυβερνητική πολιτική που με διάφορα τεχνάσματα και άφθονα ψεύδη έριξε την χώρα στον εφιάλτη του μνημονίου ενώ υπήρχαν πολλές εναλλακτικές τις οποίες φρόντισε μεθοδικά να “κάψει”.

Με δυό κουβέντες λοιπόν στην Ελληνική βουλή, ο πρωθυπουργός Τζιαμπάο έδωσε αυτοπροσώπος την διάψευση περί “ανυπαρξίας ενδιαφέροντος της Κίνας για τα Ελληνικά ομόλογα”, που ήταν και ένα από τα κύρια επιχειρήματα της κυβέρνησης του μνημονίου για να δείξει πως η υποταγή στο ΔΝΤ ήταν η μοναδική λύση. Όπως επίσης το ότι η Ελλάδα διαθέτει επενδυτικές ευκαιρίες που μπορούν πραγματικά να συμβάλλουν στην υγιή ανάπτυξη της Ελληνικής οικονομίας, όπως η συμφωνία με την Cosco για τον ΟΛΠ.

Ο ίδιος ο Κινέζος πρωθυπουργός έδωσε και το κύριο όπλο στην φαρέτρα των Ελλήνων για αντιμετώπιση των δυσκολιών: «Τόσο η Κίνα όσο και η Ελλάδα είναι δύο χώρες µε αρχαίο πολιτισµό. Η Ελλάδα αποτελεί καλό φίλο της Κίνας. Στέκοµαι εδώ, νιώθοντας σαν να είµαι στο σπίτι µου»

Όταν ο κύριος Παπανδρέου και η κουστωδία συμβούλων εξευτελίζουν την χώρα στο εξωτερικό, μιλώντας για “μεσογειακή δίαιτα και βιομηχανία γάμων”.

H έμπρακτη στήριξη λοιπόν των Κινέζων είναι στήριξη στην Ελλάδα και όχι στην κυβέρνηση την οποία απεχθάνονται όπως και οι Ρώσοι: Ανταπόκριση – Σοκ: Αλλαγή του πολιτικού σκηνικού στην Ελλάδα βλέπει η Κίνα!
Διαβάστε περισσότερα...

ΨΗΦΙΖΩ ΓΙΑ ΤΟΝ ΤΟΠΟ ΜΟΥ ΣΤΗΡΙΖΩ ΑΝΑΠΤΥΞΗ

ΙΩΑΝΝΗΣ Ζ. ΒΟΣΚΟΠΟΥΛΟΣ
ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΠΟΡΕΙΑ
Διαβάστε περισσότερα...

Τι να κάνετε για να μην φεύγει το lipstick

Αλλο ένα κολπάκι για να μη 'φεύγει' το lipstick από τα χείλη και αισθάνεστε ανασφαλής:


- Χαϊδέψτε τα χείλη μ' ένα παγάκι, σκουπίστε τα και μετά βάλτε το lipstick σας...Μ' αυτό τον τρόπο και θα στρώσει καλά και θα διατηρηθεί. Διαβάστε περισσότερα...

Απεργία στο Δημόσιο την Πέμπτη

Η ΑΔΕΔΥ καλεί τους δημοσίους υπαλλήλους να συμμετάσχουν μαζικά και αγωνιστικά στην πανελλαδική απεργία της Πέμπτης, 7 Οκτωβρίου, και στις απεργιακές συγκεντρώσεις που θα γίνουν στις 11.30 το πρωί στην Αθήνα στην πλατεία Κλαυθμώνος και στη Θεσσαλονίκη στο άγαλμα Βενιζέλου. Η ΑΔΕΔΥ κατηγορεί την κυβέρνηση για ένα νέο γύρο κατασυκοφάντησης και στοχοποίησης των δημοσίων υπαλλήλων. Διαβάστε περισσότερα...

ΤΙ ΕΙΔΕ Ο ΚΙΝΕΖΟΣ

Διαβάστε περισσότερα...

“Δεν αλλάζει το όριο των απουσιών για τους μαθητές”

“Δεν αλλάζει το όριο των απουσιών για τους μαθητές”, δηλώνει η υφυπουργός Παιδείας Εύη Χριστοφιλοπούλου. Σχετική εγκύκλιος αποστέλλεται προς όλα τα σχολεία της χώρας, αναφορικά με το ζήτημα που έχει ανακύψει για το όριο απουσιών.

Εξήντα τέσσερις δικαιολογημένες και 50 αδικαιολόγητες απουσίες για το Λύκειο, ορίζει η εγκύκλιος του υπουργείου Παιδείας, διορθώνοντας προηγούμενη ανακοίνωση που μιλούσε για 50 δικαιολογημένες απουσίες.


Η Εύη Χριστοφιλοπούλου σε δηλώσεις της τόνισε ότι ισχύει και φέτος ότι ίσχυε μέχρι πρόπερσι, καθώς δεν συντρέχουν πλέον οι λόγοι για την έκτακτη προσαύξηση του 30% πού ίσχυσε ειδικά και μόνο για την περσινή σχολική χρονιά, εξαιτίας των αυξημένων απουσιών από τα κρούσματα του ιού της γρίπης.
Διαβάστε περισσότερα...

Δευτέρα, 4 Οκτωβρίου 2010

Πόση εκλογική άδεια δικαιούστε

Η ειδική άδεια που δίδεται για την άσκηση του εκλογικού δικαιώματος είναι και στον ιδιωτικό τομέα με αποδοχές. Η άδεια αυτή δεν συμψηφίζεται με την κανονική ή άλλης μορφής άδεια. Η διάρκειά της είναι ανάλογη με τη χιλιομετρική απόσταση.
Συγκεκριμένα:....

Για το πενθήμερο:
-από 200-400 χλμ, μία (1) εργάσιμη
-από 401 και πάνω, δύο (2) εργάσιμες
-για τα νησιά μέχρι τρεις (3) εργάσιμες
Για το εξαήμερο:
-από 100-200 χλμ, μία (1) εργάσιμη
-από 201-400 χλμ, δύο (2) εργάσιμες
-από 401 και πάνω, τρεις (3) εργάσιμες
-για τα νησιά μέχρι τρεις (3) εργάσιμες
Διαβάστε περισσότερα...
Related Posts with Thumbnails