Δευτέρα, 3 Μαΐου 2010

ΔΑΝΕΙΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΔΕΗ

Το Δ.Σ./ΔΕΗ Α.Ε. ενέκρινε τη χορήγηση εντόκων δανείων σε όλο το Προσωπικό της Επιχείρησης, εκτός αυτού που υπηρετεί με σύμβαση ορισμένου χρόνου, για την αντιμετώπιση έκτακτων αναγκών του, ως εξής :

Α' ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Δάνειο ποσού μέχρι € 10.000, με σταθερό επιτόκιο 2%, εξοφλητέο σε 60 ισόποσες μηνιαίες δόσεις, για αγορά οικοπέδου ή για αγορά ή ανέγερση ή αποπεράτωση πρώτης κατοικίας.
Μισθωτοί που υπηρετούν σε παραμεθόριες περιοχές, όπως αυτές ορίζονται στην ΕΣΣΕ 1985, δικαιούνται να πάρουν το παραπάνω δάνειο προσαυξημένο κατά € 1.000 και πολύτεκνοι μισθωτοί (4 παιδιά και άνω) δικαιούνται το πάρουν το παραπάνω δάνειο προσαυξημένο κατά € 500 για κάθε παιδί. Μισθωτοί που πληρούν και τις δυο παραπάνω ιδιότητες, λαμβάνουν σωρευτικά και τα δύο ποσά των προσαυξήσεων.


Β' ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Δάνειο ποσού μέχρι € 4.500, με σταθερό επιτόκιο 1,5%, εξοφλητέο σε 40 ισόποσες μηνιαίες δόσεις, για επισκευή κατοικίας που καθίσταται αναγκαία λόγω σεισμού ή άλλης αιτίας, γάμο, τοκετό, σπουδές παιδιών σε ανώτερα κι ανώτατα εκπαιδευτικά ιδρύματα σε άλλη πόλη από αυτή όπου διαμένει ο μισθωτός, ακάλυπτες δαπάνες από τον ΟΑΠ/ΔΕΗ για νοσηλεία του ίδιου του μισθωτού ή μελών της οικογένειας του, θάνατο συγγενή α' βαθμού, αντιμετώπιση ζημιών από πυρκαγιά ή πλημμύρα και αγορά αυτοκινήτου.

Γ' ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Δάνειο ποσού μέχρι € 1.500, με σταθερά επιτόκιο 1%, εξοφλητέο σε 30 ισόποσες μηνιαίες δόσεις, για αγορά ηλεκτρικών ειδών, επίπλων και λοιπών ειδών οικιακού εξοπλισμού, εγκατάσταση θέρμανσης, επισκευή αυτοκινήτου, μετακόμιση κ.λ.π.

1.1 Ο κάθε μισθωτός μπορεί να .λαμβάνει μόνο ένα δάνειο από τις προτεινόμενες κατηγορίες
κάθε φορά κι εφόσον έχει εξοφληθεί κανονικά τυχόν προηγούμενο. Εξαίρεση θα αποτελούν
οι περιπτώσεις της Β' κατηγορίας γάμος, τοκετός, ακάλυπτες δαπάνες από τον ΟΑΠ/ΔΕΗ,
θάνατος συγγενή α' βαθμού και επισκευή κατοικίας μόνο λόγω σεισμού ή πυρκαγιάς ή
πλημμύρας, στις οποίες μπορεί να χορηγηθεί δεύτερο δάνειο, εφόσον όμως έχουν
εξοφληθεί τα 2/3 του προηγούμενου δανείου. Στην περίπτωση αυτή γίνεται συμψηφισμός
του υπολοίπου του προηγούμενου δανείου με το νέο.
1.2 Δάνειο της Α' κατηγορίας χορηγείται στον κάθε μισθωτό μόνο μία φορά και στην περίπτωση
μισθωτών - συζύγων και στους δύο.
1.3 Το συνολικό ποσό των παραπάνω δανείων δε μπορεί να υπερβαίνει κάθε χρόνο το 1,4%
του συνόλου της ακαθάριστης μισθοδοσίας του προηγούμενου έτους.
1.4 Εξουσιοδοτεί το ΓΔ/ΑΝΠΟ για την έκδοση οδηγιών και τον καθορισμό των απαιτούμενων
δικαιολογητικών που θα πρέπει να συνυποβάλλει ο κάθε μισθωτός με την αίτηση δανείου
και τη Διεύθυνση Ανθρωπίνων Πόρων για την έγκριση χορήγησης των παραπάνω δανείων,
2. ΣΕ υλοποίηση της παραπάνω απόφασης καθορίζονται τα εξής :
2.1Μισθωτός που επιθυμεί να λάβει δάνειο, υποβάλλει στην Υπηρεσιακή του Μονάδα «Αίτηση χορήγησης δανείου Διοίκησης» . όπως το συνημμένο ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ, η οποία απλώς και μόνο πρωτοκολλείται, και επισυνάπτει τα απαιτούμενα κατά περίπτωση δικαιολογητικά, όπως αυτά περιγράφονται αναλυτικά παρακάτω. Αφού γίνει έλεγχος από τον αρμόδιο υπάλληλο της Υπηρεσιακής του .Μονάδας, έτσι όπως ορίζουν οι παρακάτω οδηγίες, η αίτηση προωθείται στη Διεύθυνση Ανθρωπίνων Πόρων το συντομότερο.
2.2 Τα απαιτούμενα δικαιολογητικά για κάθε περίπτωση δανείου είναι τα εξής :

Α' ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ : € 10.000
Για αγορά πρώτης κατοικίας ή οικοπέδου(σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία για την απαλλαγή από το φόρο μεταβίβασης) α) Συμβόλαιο αγοράς οικοπέδου ή κατοικίας σε
φωτοαντίγραφο.
β) Ε1 & Ε9 της Φορολογικής Δήλωσης του τελευταίου
οικονομικού έτους σε φωτοαντίγραφα, απ' όπου να
προκύπτει ότι πρόκειται για πρώτη κατοικία.
Για ανέγερση ή αποπεράτωση πρώτης κατοικίας α) Άδεια οικοδομής σε φωτοαντίγραφο, που να μην έχει λήξει η ισχύς της
β) Ε1 & Ε9 της Φορολογικής Δήλωσης του τελευταίου οικονομικού έτους σε φωτοαντίγραφα, απ' όπου να προκύπτει ότι πρόκειται για πρώτη κατοικία.

Β' ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ : € 4.500
Για επισκευή κατοικίας α) Πρωτότυπες αποδείξεις αγοράς οικοδομικών υλικών,
αμοιβών τεχνικών κ.λ.π. στο όνομα του μισθωτού ή του
συζύγου.
β) Τεχνική έκθεση όπου θα αναγράφονται οι εργασίες και
η διεύθυνση της επισκευαζόμενης κατοικίας,
γ) ί) εφόσον ο μισθωτός επισκευάζει ιδιοκατοικούμενη-
κύρια κατοικία : 1=1 της Φορολογικής Δήλωσης του
τελευταίου οικονομικού έτους σε φωτοαντίγραφο.
i) εφόσον ο μισθωτός επισκευάζει ιδιόκτητη κατοικία, αλλά δηλώνει στη Φορολογική του Δήλωση ότι είναι ενοικιαστής ή φιλοξενούμενος : Ε1 & Ε9 της Φορολογικής Δήλωσης του τελευταίου οικονομικού έτους σε φωτοαντίγραφα (στην περίπτωση που 6ε δηλώνεται η κατοικία αυτή στο τελευταίο Ε9, θα συνυποβάλλεται και το Ε9 του έτους που δηλώθηκε τελευταία φορά η κατοικία). Ενδεχόμενη υποβολή νέας αίτησης, για χορήγηση δανείου αυτής της περίπτωσης, θα πρέπει να αφορά αποκλειστικά την ίδια κατοικία.
Για επισκευή κατοικίας λόγω σεισμού (πρόκειται για την κύρια ιδιοκατοικούμενη κατοικία του μισθωτού) α) Φωτοαντίγραφο εγγράφου της Νομαρχίας -Πολεοδομίας, από το οποίο να προκύπτει ότι η κατοικία του μισθωτού (ή του συζύγου) έχει χαρακτηριστεί από ι η δευτεροβάθμια επιτροπή «προσωρινά ακατάλληλη για χρήση - με σοβαρές βλάβες - επισκευάσιμη» -«κίτρινη».
β) Ε1 της Φορολογικής Δήλωσης του τελευταίου οικονομικού έτους σε φωτοαντίγραφο.
Για γάμο Ληξιαρχική πράξη γάμου σε φωτοαντίγραφο.
Για τοκετό (ασφαλισμένης στον ΟΑΠ/ΔΕΗ) Ληξιαρχική πράξη γέννησης σε φωτοαντίγραφο ή ιατρική βεβαίωση θεωρημένη από γιατρό του ΟΑΠ/ΔΕΗ ότι επίκειται τοκετός.
Για σπουδές παιδιών σε ανώτερα κι ανώτατα εκπαιδευτικά ιδρύματα σε άλλη πόλη από αυτή όπου διαμένει ο μισθωτός Πιστοποιητικό σπουδών για το τρέχον ακαδημαϊκά έτος και, εφόσον πρόκειται για σχολή του εξωτερικού, επίσημη μετάφραση του υπόψη πιστοποιητικού.
Για ακάλυπτες δαπάνες από τον ΟΑΠ/ΔΕΗ για νοσηλεία του ίδιου του μισθωτού ή. μελών της οικογένειας του Αντίγραφο εντολής πληρωμής του ΟΑΠ/ΔΕΗ, από την οποία να προκύπτει η διαφορά του ποσού που δεν καλύφθηκε.
Για θάνατο συγγενή α' βαθμού Ληξιαρχική πράξη θανάτου σε φωτοαντίγραφο και πρωτότυπη απόδειξη εξόδων κηδείας στο όνομα του μισθωτού ή του συζύγου.
Για αντιμετώπιση ζημιών από πυρκαγιά ή πλημμύρα Βεβαίωση από Δημόσια Αρχή (Πυροσβεστική, Αστυνομία
κ.λ.π.), όπου να αναγράφονται οι φθορές, και Υπεύθυνη
Δήλωση του Ν. 1599/86 ότι οι ζημιές δεν καλύπτονται
από ασφαλιστική εταιρεία.
Για αγορά αυτοκινήτου Τιμολόγιο αγοράς και φωτοαντίγραφο της άδειας κυκλοφορίας στο όνομα του μισθωτού ή του συζύγου. Στην περίπτωση αγοράς μεταχειρισμένου αυτοκινήτου, αν δεν υπάρχει τιμολόγιο, υπεύθυνη δήλωση του ιδιώτη - πωλητή για το τίμημα και πράξη μεταβίβαοης σε φωτοαντίγραφα.

Γ'ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ: €1.500
Για αγορά ηλεκτρικών ειδών, επίπλων και λοιπών ειδών οικιακού εξοπλισμού, εγκατάσταση θέρμανσης κ.λ.π. Πρωτότυπες αποδείξεις αγοράς στο όνομα του μισθωτού ή του συζύγου.

Για επισκευή αυτοκινήτου Πρωτότυπο τιμολόγιο επισκευής στο όνομα του μισθωτού ή του συζύγου και φωτ/φο της άδειας κυκλοφορίας
Για μετακόμιση πλην των περιπτώσεων καταβάλλονται από την Επιχείρηση και έξοδα μεταφοράς οικοσκευής) Πρωτότυπα αποδεικτικά στοιχεία δαπανών μεταφοράς (φορτωτική).

2.3Στις περιπτώσεις μισθωτών - συζύγων, η χορήγηση οποιουδήποτε δανείου (πληντης περιπτώσεως 1.2 του παρόντος) δίνεται αποκλειστικά ο τον ένα σύζυγο.
2.4 Όλα τα δικαιολογητικά που υποβάλλονται σε φωτοτυπίες θα πρέπει να είναι επικυρωμένα από αστυνομική ά άλλη αρμόδια αρχή. Οι αρμόδιοι υπάλληλοι της Υπηρεσιακής Μονάδας του κάθε μισθωτού υποχρεούνται να ελέγχουν αν υνυποβάλλονται με την αίτηση όλα τα απαιτούυενακατάπερίπτωσηδικαιολογητικάκιανείναι,όπουαπαιτείται,νομίμως επικυρωμένα.Αιτήσειςμεανεπικύρωτακαιγενικότεραελλιπήδικαιολογητικάθα επιστρέφονται στο αρμόδιο ΒΟΚ.
Ί..5 Μεκάθεαίτησησυνυποβάλλεταιαπαραιτήτωςεκκαθαριστικόμισθοδοσίαςτουαμέσως προηγούμενουμήνασεαπλόφωτοαντίγραφο. Στηνπερίπτωσημισθωτώνχρεωστικών προςτηνΕπιχείρησηγιαοποιοδήποτελόγοδενθαχορηγείταικανέναδάνειο.
2.6 Στις περιπτώσεις της Α' ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ, η ημερομηνία υπογραφής του συμβολαίου να μην ξεπερνά τη διετία. Στις περιπτώσεις της Β' ΚΑΤΗΓΌΡΙΑΣ, η ημερομηνία του γεγονότος και η ημερομηνία έκδοσης των αποδείξεων, όπου αυτές απαιτούνται, να μην ανατρέχει σε χρονικό διάστημα μεγαλύτερο του ενός (1) έτους. Στις περιπτώσεις της Γ' ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ, η ημερομηνία έκδοσης των παραστατικών να μην ξεπερνά το χρονικό διάστημα των έξι (6) μηνών. Σε περίπτωση που το οποιοδήποτε παραστατικό είναι στο όνομα του συζύγου του μισθωτού, θα επισυνάπτεται και φωτοαντίγραφο ληξιαρχικής Πράξης γάμου. Όλες οι πρωτότυπες αποδείξεις θα επιστρέφονται στους μισθωτούς μετά τη σχετική έγκριση του δανείου τους.
2.7 Στις περιπτώσεις της Α' ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ, για να δικαιούται ο μισθωτός την προσαύξηση των € 1.000 πρέπει να υπηρετεί στις παραμεθόριες περιοχές που ορίζονται στην παραγρ. Α.5 της ΕΣΣΕ 1985 (Νομός Ξάνθης, Ροδόπης, Έβρου. Λέσβου, Χίου, Σάμου και Δωδεκανήσου). Ο πολύτεκνος μισθωτός, για να λάβει την προσαύξηση των € 500 ανά
παιδί,πρέπει νασυνυποβάλλει και πιστοποιητικό από την ΑνώτατηΣυνομοσπονδία Πολυτέκνων Ελλάδος ή βεβαίωση οικογενειακής κατάστασης του δήμου του.
3.Τα δάνεια θα εγκρίνονται με σειρά προτεραιότητας υποβολής τους στη ΔΑΝΠ (ημερομηνία
πρωτοκόλλου εισερχομένουστη ΔΑΝΠ),εφόσον πληρούνται οιπαραπάνω όροικαι
προϋποθέσεις.
4.Το ποσό του δανείου που θα εγκρίνεται θα καταβάλλεται μι: την εξόφληση μισθοδοσίας του
ίδιου ή το αργότερο του επόμενου μήνα.
5. Αιτήσεις δανείων που έχουν υποβληθεί σύμφωνα με τις προηγούμενες αποφάσεις Δ.Σ. και δεν έχουν εγκριθεί μέχρι την 1η Δεκεμβρίου 2003, ημερομηνία ισχύος της νέας απόφασης Δ.Σ.,δεν ισχύουν και οι μισθωτοί θα πρέπει να υποβάλουν νέα αίτηση σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στην ανωτέρω σχετική απόφαση Δ.Σ. Η ΔΑΝΠ θα επιστρέψει αυτές τιςαιτήσεις με τα συνημμένα δικαιολογητικά στους μισθωτούς.
6.Η ΔΟΛ θα γνωστοποιεί ανελλιπώς κάθε μήνα στη ΔΑΝΠ το ανεξόφλητο ποσό των δανείων, σύμφωνη με την παράγραφο 3 της υπόψη απόφασης Δ.Σ.

Related Posts :Related Posts :Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Related Posts with Thumbnails