Τετάρτη, 16 Ιουνίου 2010

1 θέση γιατρού ακτινολόγου στη Φλώρινα – IΚΑ – ΕΤΑΜ

Λήξη: 23/06/2010

Το Ι.Κ.Α. - Ε.Τ.Α.Μ. σύμφωνα με τις διατάξεις των παρ. 5 & 15 του άρθρου 27 του Ν. 3232/04, όπως αντικαταστάθηκαν από το άρθρο 10 του Ν. 3302/04 & άρθρο 37 του Ν.3518/06, προκειμένου να καλύψει άμεσες και επιτακτικές ανάγκες, θα συνάψει σύμβαση μίσθωσης έργου για 12 μήνες με έναν (1) γιατρό ακτινολόγο για την παροχή περίθαλψης στους ασφαλισμένους της Νομαρχιακής Μονάδας Υγείας Ι.Κ.Α. - Ε.Τ.Α.Μ. Φλώρινας, για 22,5 ώρες απασχόλησης την εβδομάδα σε ωράριο που θα συμφωνηθεί από τον συμβαλλόμενο και τον Διευθυντή της Μονάδας και με συνολική ονομαστική αμοιβή 21.600 Ευρώ ανεξαρτήτως περιστατικών, καταβαλλόμενη σε ισόποσες μηνιαίες δόσεις, ως κατωτέρω:
Νομαρχιακή Μονάδα Υγείας Ι.Κ.Α. - Ε.Τ.Α.Μ. Φλώρινας: 1 γιατρό ακτινολόγο
Καλούνται οι ενδιαφερόμενοι να υποβάλουν αίτηση - δήλωση εντός της προθεσμίας από 10/06/2010 έως και 23/06/2010. Τα έντυπα των αιτήσεων - δηλώσεων μπορούν να τα παραλάβουν και να τα καταθέσουν οι ενδιαφερόμενοι στη Νομαρχιακή Μονάδα Υγείας Ι.Κ.Α. - Ε.Τ.Α.Μ. Φλώρινας ή στη Διοίκηση Ι.Κ.Α. - Ε.Τ.Α.Μ. Διεύθυνση Υγειονομικού Προσωπικού - Τμήμα Κατάστασης Ιατρικού Προσωπικού, Αγ. Κωνσταντίνου 8 - Τ.Κ. 102 41 Αθήνα.
Παλαιότερες αιτήσεις που έχουν υποβληθεί πριν από τη δημοσίευση, δε θα λαμβάνονται υπόψη, καθώς και οι αιτήσεις που θα υποβληθούν μετά την εκπνοή της προθεσμίας.
Τα απαραίτητα δικαιολογητικά θα υποβληθούν κατά την υπογραφή της σχετικής σύμβασης. Για σχετικές πληροφορίες: 210-5215000

Related Posts :Related Posts :Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Related Posts with Thumbnails